نشست اعضای هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی گیلان