کی، چقدر و از کجا جذب سرمایه کنیم؟

رویداد ملی سرمایه‌گذاری آفرینه
رویداد ملی سرمایه گذاری آفرینه برگزار شد
BRAINVEST
اداره‌کل ICT استان تبریز: برگزاری رویداد ملی سرمایه گذاری BRAINVEST (رویداد سرمایه گذاری در کسب و کارهای حوزه علوم و فناوری های شناختی)