دولت موظف است به ‌منظور گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان،‌تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش‌ خصوصی و تعاونی ‌در این قلمرو، اقدام‌های ذیل را به انجام برساند:

‌الف – طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی ‌و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم.

ب – تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (Patent) در‌سطح بین‌المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت‌شده داخلی، توسط تولیدکنندگان.

ج – اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی و‌خدماتی که براساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.

‌د – حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (‌دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار‌ در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل‌درصد (۴۰%) از هزینه‌های آن را کارفرما ‌تأمین و تعهد کرده باشد.

‌هـ- توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیتهای دانایی‌محور در بخش‌ دولتی و خصوصی به ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری.

‌ز – اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای‌کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ‌ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.

ح – کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری.