به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فن آوری، بالاخص پژوهشها و فناوری های کاربردی، دولت مجاز است در تأسیس صندوق های غیردولتی مشارکت کند و همچنین موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده از صندوق ها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود.