آدرس: بلوار معلم، روبروی کوچه نیایش، جنب کوچه وحدت، ساختمان ۱۱۰، طبقه ۶، واحد ۱۸

شماره تماس صندوق: 01333232620 

نشانی ECE صندوق: gfund_ece@didgah.ir

آدرس ایمیل: info@gilanfund.ir

  نام و نام خانوادگیسمت سازمانیایمیلشماره تماس
  دکتر دانیال صابر سمیعیمدیرعاملsamiei@gilanfund.ir

  01333232620
  فلورا ولیزادهمدیر اداریvalizadeh@gilanfund.ir

  09300171917
  محمدرضا پژوهندهمدیر توسعه و سرمایه گذاریpazhuhande@gilanfund.ir

  09925923907
  هنگامه عالیخانیکارشناس ارزیابیalikhani@gilanfund.ir

  09925923905
  طوبی حمیدی

  کارشناس برنامه ریزیhamidi@gilanfund.ir

  09925923908
  پروانه سالمکارشناس حسابداریsalem@gilanfund.ir

  09925923906
  آرزو پیری نیامسئول دفتر مدیرعاملpirinia@gilanfund.ir

  09925923904
  پیام واحدیکارشناس اداریvahedi@gilanfund.ir

  09300171915
  پریا سالمحسابدارsalem@gilanfund.ir

  09300171774