سیاست حفظ حریم خصوصی

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی گیلان متعهد به حفاظت از حریم خصوصی کاربران و مراجعین خود است. این سند توضیح می‌دهد که چگونه اطلاعات شخصی شما جمع‌آوری، استفاده و محافظت می‌شود.

1. اطلاعات جمع‌آوری شده

ما ممکن است اطلاعات شخصی شما شامل نام، آدرس ایمیل، شماره تلفن، و اطلاعات مالی را جمع‌آوری کنیم.

2. نحوه استفاده از اطلاعات

اطلاعات جمع‌آوری شده برای اهداف زیر استفاده می‌شود:

3. اشتراک‌گذاری اطلاعات

ما اطلاعات شما را با اشخاص ثالث به اشتراک نمی‌گذاریم مگر در موارد زیر:

4. حفاظت از اطلاعات

ما از تکنولوژی‌ها و رویه‌های امنیتی برای حفاظت از اطلاعات شخصی شما استفاده می‌کنیم تا از دسترسی‌های غیرمجاز جلوگیری شود.

5. حقوق کاربران

شما حق دارید به اطلاعات شخصی خود دسترسی داشته باشید و در صورت نیاز درخواست تصحیح یا حذف آنها را داشته باشید.

6. تماس با ما

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نگرانی در مورد سیاست حفظ حریم خصوصی، می‌توانید با ما از طریق ایمیل info@gilanfund.ir یا شماره تلفن 01333232620 تماس بگیرید.

Privacy Policy

Gilan Non-Governmental Research and Technology Fund is committed to protecting the privacy of its users and visitors. This document explains how your personal information is collected, used, and protected.

1. Information Collected

We may collect your personal information, including name, email address, phone number, and financial information.

2. Use of Information

The collected information is used for the following purposes:

3. Sharing Information

We do not share your information with third parties except in the following cases:

4. Protection of Information

We use technologies and security procedures to protect your personal information from unauthorized access.

5. User Rights

You have the right to access your personal information and request correction or deletion if needed.

6. Contact Us

If you have any questions or concerns about our privacy policy, you can contact us via email at info@gilanfund.ir or by phone at 01333232620.