آئین نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اصلاح نظام مالی کشور

این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ در جلسه هیئت دولت به تصویب رسیده است.

به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده(۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی ‌باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
متن ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید

دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «۴» آئین نامه تضمین معاملات دولتی

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «۴» آئین نامه تضمین معاملات دولتی (مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲هیات وزیران) که به تائید سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده است، به کلیه دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ گردیده است. با توجه به تصویب و ارسال این بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانها و شرکتها، ضمانتنامه های صادره از طرف صندوق پژوهش و فناوری استان گیلان مورد پذیرش کلیه نهادهای کارفرمایی دولتی خواهد بود.

صندوق پژوهش و فناوری استان گیلان مجوز فعالیت خود را براساس موضوع ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه دریافت کرده است. بر همین مبنا؛ مطابق با بند «ج» ماده یک دستورالعمل اجرایی شماره ۱۰۴۹۹۰۹ ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه کشور، این صندوق قادر است کلیه ضمانتنامه‌های پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، تعهدپرداخت، شرکت در مناقصه و غیره را صادر نماید.

ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

بمنظور ایجاد زمینه­ های مشارکت و سرمایه ­گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت­ های پژوهش و فناوری، دولت مجاز است در تأسیس صندوق­ های غیردولتی مشارکت صندوق­ های دولتی موجود را تقویت نماید. همچنین باید تدبیری اتخاذ نماید که امکان استفاده این صندوق ها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سال­ های اجرا فراهم گردد.

اساسنامه صندوق­ های پژوهش و فناوری بشماره ۶۲۷۲۴/ ت۲۴۷۲۱ه توسط هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت برنامه ­ریزی به استناد ماده ۱۰۰ قانون سوم توسعه به تصویب رسید.

ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

در برنامه چهارم توسعه نیز دولت موظف است بمنظور توسعه بازار محصولات دانش ­بنیان و فناور، تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی و همچنین گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی ها به تاسیس و توسعه صندوق­ های پژوهش و فناوری کمک نماید.