برگزاری وبینار کمک‌هزینه تحقیق و توسعه

گزارش عملکرد صندوق گیلان
گزارش عملکرد صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان در سال 1399
رویداد سرمایه‌گذاری آفرینه
رویداد ملی سرمایه گذاری آفرینه (کسب و کارهای حوزه صنایع خلاق، نرم و هویت ساز)