ایرنا: هفت طرح در صندوق پژوهش و فناوری گیلان آماده سرمایه گذاری است