اولین جلسه هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان برگزار شد