استارتاپ‌های حوزه فناوری‌های شناختی تحت حمایت قرار می‌گیرند