معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در خصوص اساسنامه نمونه صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی را در تاریخ 11/6/1394 ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیأت وزیران در جلسه 11/5/1394 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394-، اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی

فصل اول : کلیات

ماده 1- صندوق پژوهش و فناوری که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود، دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی است و با رعایت این اساسنامه فعالیت می‌کند.

ماده 2- سرمایه اولیه صندوق …… ریال است. سهم دولت در لوایح بودجه سنواتی و یا از اعتبارات مصوب مربوط دستگاه‌های اجرایی تعیین و پرداخت می‌شود که … درصد به میزان … ریال توسط دولت و بقیه توسط بخش غیردولتی تأمین شده است.

ماده 3- مدت فعالیت صندوق نامحدود است. 

ماده 4- نشانی صندوق، استان … شهر …، خیابان …، پلاک …، واحد …،‌ کدپستی …، است. 

تبصره- هیأت مدیره می‌تواند نسبت به تغییر نشانی محل صندوق اقدام نماید و با رعایت مقررات شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل کند.

ماده 5- موضوع فعالیت صندوق عبارت است از:

 1. ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارایه خدمات ضمانت‌نامه‌ای برای اجرای طرح‌های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها.
 2. جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق‌ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق.
 3. سرمایه‌گذاری خطرپذیر (vc) در طرح‌های پژوهشی و فناوری.
 4. مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت‌های پژوهشی و فناوری و دانش‌بنیان.
 5. تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح‌های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی‌ها به‌منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح‌ها.
 6. همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق.
 7. اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری.
 8. ارایه خدمات ارزیابی و امکان‌سنجی طرحهای کسب‌وکار و نظارت، ارزش‌گذاری پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی و فناوری.
 9. مشارکت در تدوین سیاست‌ها و اولویت‌ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق‌ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم‌افزایی حمایت‌های موجود در کشور.

فصل دوم : ارکان صندوق

ماده 6- ارکان صندوق به شرح زیر است:

 1. مجمع عمومی.
 2. هیأت مدیره.
 3. مدیر عامل.
 4. بازرس/ حسابرس.

ماده 7- مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می‌شود.

ماده 8- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

 1. تعیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و اولویت‌های حمایتی صندوق متناسب و هماهنگ با اهداف موضوع فعالیت صندوق.
 2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره، صورت‌های مالی، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
 3. بررسی و تصویب بودجه سالانه کل پیشنهادی از طرف هیأت مدیره.
 4. اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.
 5. انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره. 
 6. انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 7. تعیین میزان حقوق و مزایا، حق حضور و پاداش هیأت مدیره و حق الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوط، به پیشنهاد هیأت مدیره.
 8. تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره.
 9. اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول یا مشکوک‌الوصول صندوق.
 10. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیأت مدیره.
 11. تصویب انحلال و تصفیه صندوق با رعایت آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون تجارت و اخذ مجوز از کارگروه موضوع ماده (8) آیین‌نامه اجرایی مذکور.
 12. اتخاذ تصمیم در خصوص سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات مربوط بر عهده مجامع عمومی می‌باشد.

ماده 9- مجمع عمومی صندوق حداقل سالی یک بار تشکیل می‌شود.

ماده 10- مجمع عمومی عادی در دعوت نخست با حضور صاحبان سهام یا نمایندگان آنها که مالک حداقل نصف به علاوه یک سهام باشند و در دعوت دوم که بین ده (10) تا چهل (40) روز پس از مرحله اول خواهد بود، با حضور هر تعداد از سهامداران رسمیت می‌یابد. 

ماده 11- تعداد آرای هر یک از اعضای مجمع عمومی به نسبت سهام است و مصوبات مجمع با اکثریت نصف به علاوه یک آرای موافق سهامداران حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود.

ماده 12- هیأت مدیره صندوق دارای سه/پنج عضو است که باید از بین اعضای مجمع عمومی و نمایندگان سهامداران توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب شوند.

تبصره- در صورتی که تا بیست درصد (20%) از سهام صندوق، متعلق به دولت باشد، یک نفر نماینده دولت عضو ثابت در ترکیب هیأت مدیره خواهد بود و متناسب با افزایش سهام دولت تعداد نمایندگان دولت در ترکیب هیأت مدیره افزایش خواهد یافت.

ماده 13- وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

 1. اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی.
 2. تهیه برنامه‌ها و طرح‌های صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
 3. تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب. 
 4. تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت به جز آنچه از اختیارات مجمع عمومی عادی است و دستورالعمل‌های مربوط به فعالیت‌های صندوق.
 5. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش‌های مدیرعامل و بازرسان و تهیه گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.
 6. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد یا فسخ و اقاله قراردادها، خرید و فروش اموال و دارایی‌های صندوق در حدود مصوبات و اختیارات تفویضی از سوی مجمع عمومی.
 7. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به طرح و استرداد دعاوی، پیشنهاد صلح و سازش و ارجاع به داوری در حدود اختیارات تفویضی و مطابق مقررات.
 8. اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم برای وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.
 9. بررسی و تصویب پیشنهادهای مدیر عامل.
 10. پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی.
 11. تصویب وظایف، اختیارات، حقوق و مزایای مدیرعامل و پیشنهاد حق حضور و پاداش هیأت مدیره و حق‌الزحمه بازرسان به مجمع عمومی. 
 12. تعیین ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات جاری.
 13. نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات و بودجه صندوق.
 14. سایر اختیارات و وظائفی که طبق این اساسنامه و از سوی مجمع عمومی برای پیشبرد اهداف صندوق به هیأت مدیره تفویض شود.

تبصره- هیأت مدیره می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. تفویض وظایف و اختیارات باید به صورت صریح و معین باشد.

ماده 14- مدیرعامل از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از هیأت مدیره که دارای حداقل سه سال سابقه خدمات مالی، پژوهشی و فناوری و صاحب صلاحیت‌های عمومی باشند، توسط هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و بر تمامی واحدهای تابعه صندوق مدیریت دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال صندوق می‌باشد.

ماده 15- وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

 1. مدیریت نیروی انسانی صندوق.
 2. اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی و امور موضوع صندوق که از سوی هیأت مدیره تعیین و به وی تفویض می‌شود.
 3. امضای مکاتبات اداری در حدود اختیارات.
 4. نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و اقامه دعاوی برای دفاع از منافع صندوق با حق تعیین وکیل در توکیل.
 5. تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش‌های مالی و سایر گزارش‌ها برای ارایه به هیأت مدیره و مجمع عمومی.

تبصره- در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی و انقضای مدت ماموریت هیأت مدیره، به استناد ماده (136) اصلاحی قانون تجارت حداکثر تا سه ماه تا انتخاب هیأت مدیره جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و امضای آنان معتبر می‌باشد.

ماده 16- کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق مالی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب آنها و پس از ممهور شدن به مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده 17- صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند، بازرسان نمی‌توانند همزمان عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل صندوق را هم داشته باشند.

ماده 18- وظایف و اختیارات بازرسان همان است که در قانون تجارت بیان شده است. 


فصل سوم : سایر مقررات

ماده 19- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه خواهد بود.

ماده 20- سود خالص صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی براساس پیشنهاد هیأت مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی، به حساب سرمایه صندوق یا حساب بستانکاری سرمایه‌گذاران منظور می‌شود و جهت طرح‌های پژوهشی و فناوری استفاده می‌گردد. 

ماده 21- صندوق در سایر مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده، تابع قانون تجارت و اصلاحات آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط است.

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=5831