ماده ۱- به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از‌فعالیتهای پژوهشی کاربردی- توسعه‌ای و فناوری دولت مجاز است در تأسیس صندوقهای غیردولتی پژوهش و‌فناوری که در این آیین‌نامه به اختصار صندوقها نامیده می‌شود مشارکت نماید.

‌ماده ۲- ‌صندوقها دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی هستند و با رعایت قوانین و مقررات‌ مربوط و این آیین‌نامه تشکیل می‌شوند و فعالیت می‌نمایند.

‌ماده ۳- صندوقها، مجازند به صورت تخصصی از فعالیتهای پژوهشی علمی و فناوری که توسط بخش‌غیردولتی انجام می‌شود حمایت کنند و جزییات فعالیت آنها توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود.

‌ماده ۴- میزان سرمایه‌گذاری دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصد (۴۹%) کل سرمایه اولیه آن‌ صندوق خواهد بود. سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه صندوقها در قانون بودجه سالانه کشور ضمن ردیف‌ خاصی پیش‌بینی می‌شود.